Algemene voorwaarden APeXPRO CommV

Algemene voorwaarden APeXPRO CommV

 

1.     De rechtsverhouding tussen APeXPRO CommV, met maatschappelijke zetel Schorrelaan 2 bus 1 te 2660 Antwerpen, KBO nr. 0654.879.266 (hierna APeXPRO genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van APeXPRO. APeXPRO behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

 

2.     De prestaties van APeXPRO bestaan uit het organiseren van opleidingen, studiedagen, trainingen, coaching, opleidingsformules, begeleidingsprogramma's, ontwikkelingstrajecten, e-learning, online opleidingen en andere vormen van opleiding en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van opleidingen voor de klant. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als '(de) Opleidingen'.

·       ‘Open Opleidingen’ zijn opleidingen waaraan de klant, al dan niet gelijktijdig samen met andere klanten kan deelnemen.

·       ‘Online Opleidingen’ zijn Open Opleidingen die digitaal gevolgd kunnen worden. Hieronder vallen onder andere de Live Webinars, de Opnames van Online Opleidingen.

·       ‘Incompany Trainingen’ zijn opleidingen waaraan enkel werknemers of relaties van de klant kunnen deelnemen.

 

Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat APeXPRO geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden.

 

3.     Open Opleidingen (inclusief Online Opleidingen)

3.1.   Inschrijving - Elke inschrijving aan een Open Opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. De Overeenkomst tussen APeXPRO en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door APeXPRO. Na deze bevestiging zendt APeXPRO een factuur.

 

3.2.   Betalingsmodaliteiten - Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Voor Open Opleidingen geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is bij aanvang van de Opleiding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00.

 

3.3.   Duur & Annulering - Indien de klant verhinderd is voor een Open Opleiding kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een andere persoon. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een Open Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Open Opleiding, mits dit schriftelijk en ten laatste twee weken voor het begin van de Open Opleiding gevraagd wordt. Nadien is de volledige prijs van de Open Opleiding verschuldigd. Indien de klant de inschrijving annuleert nadat deze door APeXPRO is gewijzigd op verzoek van de klant, is de volledige prijs van de Open Opleiding verschuldigd. APeXPRO behoudt zich het recht voor om voor alle wijzigingen op vraag van de klant een administratieve kost in rekening te brengen.

 

3.4.   Opnames van Online Opleidingen - De inschrijving voor een Opname van een Online Opleiding kan daarentegen niet geannuleerd worden. Deze inschrijving is persoonlijk en individueel, en kan niet overgedragen worden aan een andere persoon. In dergelijk geval kan de klant zich voor zijn deelname ook niet laten vervangen door een andere persoon.

 

4.     Incompany Training

4.1.   Inschrijving: -De Overeenkomst voor een Incompany Training komt pas tot stand  tussen APeXPRO en de klant nadat APeXPRO een offerte heeft opgemaakt dewelke uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard wordt door de klant. Voor het te betalen bedrag, vermeld in de offerte, ontvangt de klant een factuur na de Incompany Training.

 

4.2.   Organisatie: - Voor Incompany Trainingen wordt aan de klant een voorstel gedaan gebaseerd op de informatie waarover APeXPRO bij de opmaak van de offerte beschikt. De klant garandeert aan APeXPRO dat deze informatie, noodzakelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Incompany Training, volledig en juist is. APeXPRO geeft de Incompany Trainingen vanuit een onafhankelijke opstelling en houdt zich aan het programma dat ontwikkeld werd op basis van het overleg tussen APeXPRO en de klant. De klant bezorgt APeXPRO tijdig alle documenten en gegevens die APeXPRO nodig heeft om de Incompany Training te kunnen uitvoeren volgens de afgesproken planning. Tijdens de geplande opleidingsdagen moeten de medewerkers van de klant die deelnemen aan de Incompany Training volledig beschikbaar zijn. De medewerkers van de klant die deelnemen aan de Incompany Training moeten de kans krijgen om tijdens de werkuren opdrachten uit te voeren die betrekking hebben op de Incompany Training. De klant betrekt pas derden bij de Incompany Training na goedkeuring door APeXPRO.

 

4.3.   Betalingsmodaliteiten: - Behoudens anders uitdrukkelijk overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar. Elke factuur die niet op vervaldatum betaald is wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd  met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00.

 

4.4.   Annulering - Voor Incompany Trainingen gelden de volgende regelingen:

 

4.4.1 Termijn en vergoeding

 

a)     De klant kan kosteloos annuleren tot 5 weken voor het begin van de Incompany Training.

 

b)     Bij annulering tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de Incompany Training betaalt de klant 50 % van het bedrag vermeld in het contract.

 

c)     Bij annulering minder dan 2 weken voor het begin van de Incompany Training blijft het volledige bedrag vermeld in het contract verschuldigd.

 

4.4.2 Annulatiekosten

 

Er worden bijkomende administratieve kosten - die reeds door APeXPRO gemaakt zijn bij de voorbereiding (bv. voorbereidingstijd van de trainer, reservatiekosten van leslokalen) - aangerekend bij annulering indien:

 

a)     De klant minder dan 5 weken voor het begin van de Incompany Training annuleert.

 

4.5.   Verschuiving – Voor Incompany Trainingen gelden de volgende regelingen:

 

4.5.1 Termijn en vergoeding

 

a)       De klant kan de geplande trainingsdagen van een Incompany Training kosteloos verschuiven tot 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen.

 

b)       Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 25 % van de lesdagvergoeding.

 

c)       Als de klant de geplande trainingsdagen van een Incompany Training verschuift minder dan 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen, betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 50 % van de lesdagvergoeding.

 

4.5.2 Verschuivingskosten

Er worden bijkomende administratieve kosten - die reeds door APeXPRO gemaakt zijn bij de voorbereiding (bv. voorbereidingstijd van de trainer, reservatiekosten van leslokalen) - aangerekend bij annulering indien de klant minder dan 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen vraagt om de geplande trainingsdagen van een Incompany Training te verschuiven.  

 

4.5.3 Overige

 

a)       De nieuwe datum van de Incompany Training die wordt afgesproken tussen APeXPRO en de klant moet vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum.

b)       Er wordt 1 keer een verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training toegestaan, in het geval van een 2de verschuiving, gelden de voorwaarden in verband met de annulering van een Incompany Training, zoals hierboven omschreven in 5.4.

 

5.       Alle prijzen van APeXPRO zijn (behoudens anders vermeld) exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen APeXPRO en de klant.

 

6.       APeXPRO is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van APeXPRO te voldoen, kan APeXPRO alle deelnames door de klant aan Open Opleidingen en/of de verdere uitvoering van Incompany Trainingen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

 

7.       Elke afwijking op de door APeXPRO vastgelegde factureringsperiodiciteit moet door de klant schriftelijk worden aangevraagd en wordt slechts na uitdrukkelijk akkoord van APeXPRO toegestaan. Dergelijke afwijking kan aanleiding geven tot het aanrekenen van een meerkost per op te stellen factuur.

 

8.       APeXPRO zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat de wetswijzigingen die het voorwerp zijn van de opleiding niet zijn doorgevoerd, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van APeXPRO) kan APeXPRO de Opleidingen annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering (klassikaal/online) wijzigen.

 

In deze gevallen kan de klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding.

 

In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

APeXPRO heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien APeXPRO meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding noodzakelijk is.

 

9.       Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door APeXPRO krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van APeXPRO beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd en kan nooit verplicht worden om meer te betalen uit hoofde van een schadevergoeding dan het bedrag dat de klant betaald heeft in het kader van het contract met de klant waarop de klachten betrekking hebben.

APeXPRO is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.

Indien de aansprakelijkheid van APeXPRO wordt weerhouden, is APeXPRO er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

 

10.    De Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, of de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en APeXPRO kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

11.    Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of APeXPRO. APeXPRO is de houder van de intellectuele rechten over de auteursrechtelijk beschermde documentatie van de Opleidingen. Dit betekent dat niemand, behoudens het akkoord van APeXPRO, de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen of op te slaan in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze).

 

12.    De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van APeXPRO, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.

 

13.    Privacybeleid – gegevensbescherming overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

13.1 Doeleinden

De door de klant verstrekte gegevens worden opgeslagen door APeXPRO. Door in te schrijven, stemt men met de huidige algemene voorwaarden in en geeft de klant aan APeXPRO de toestemming om deze gegevens te gebruiken met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door APeXPRO aangeboden opleidingen en/of promotiecampagnes in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en APeXPRO. De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant eveneens door APeXPRO overgemaakt aan derden (zakelijke partners en dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.

 

In het kader van de uitvoering van de contractuele relatie tussen de klant en APeXPRO zullen de gegevens van de klant verwerkt worden door APeXPRO en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken in het kader van privacy van de betrokken natuurlijke personen gemaakt zijn. APeXPRO zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren en zonder de expliciete toestemming van de klant hiervoor te verkrijgen Zo zullen bij wijze van voorbeeld volgende persoonsgegevens door APeXPRO gedeeld kunnen worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de trainer en andere deelnemers van de specifieke opleiding waarvoor de klant zich ingeschreven heeft: naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam. APeXPRO zal geen beeldmateriaal maken tijdens een opleiding zonder de deelnemers hiervan te verwittigen en hun toestemming te vragen.

APeXPRO zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

 

APeXPRO verwijst ook naar haar Privacybeleid, beschikbaar op haar website, voor elke verdere toelichting inzake de wijze waarop ze omgaat met de persoonsgegevens van de natuurlijke personen van wie zij persoonsgegevens ontvangt.

 

13.2 Rechten

De klant kan steeds om inzage vragen in de gegevens die over haar of hem werden opgeslagen en hij of zij kan vragen die informatie te wijzigen, te beperken of te verwijderen.

Daarnaast heeft de klant het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door APeXPRO.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de Klant is gedaan, vraagt APeXPRO kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer, zwart of onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

13.3 Contact

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met de privacy officer: Anja Palmaerts op het e-mailadres: anja@apexpro.be

Elke Klant die een klacht heeft over de werkwijze van APeXPRO kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email via contactformulier op de website: www.privacycommissie.be.

Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van APeXPRO via https://www.apexpro.be/disclaimer-en-privacy,

 

14.      Partiële nietigheid.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

 

15.      Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door APeXPRO houdt geenszins een afstand van recht in.

Volg onze updates:   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

2-daagse praktische introductiecursus aanbestedingen

2-daagse praktische cursus voor aanbesteders én ondernemers. In deze opleiding krijgt u een introductie tot de wetgeving overheidsopdrachten en behandelen we het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf nu in!

Update wetgeving overheidsopdrachten

Sinds juni 2021 hebben er aanzienlijke wijzigingen plaatsgevonden in het juridische kader van overheidsopdrachten. We geven een overzicht van de relevante wetten en Koninklijke Besluiten (KB's), inclusief praktische tips en voorbeelden. Ook zullen we wetsontwerpen bespreken.
.