Innovatieve overheidsopdrachten

Ik hoor u al denken: “innovatieve overheidsopdrachten”, dat is toch de spreekwoordelijke contradictio in terminis, een inherente tegenstrijdigheid?!

Nee hoor, ook overheden zijn op zoek naar nieuwe, niet ontwikkelde producten, diensten en bouwwerken.

Zoals jullie wel weten, trouwe lezers van mijn nieuwsbrieven, moet de overheid hiervoor via de Wet Overheidsopdrachten gaan.

In artikel 40, Innovatiepartnerschap, van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wordt deze nieuwe plaatsingsprocedure beschreven.

Maar waarvoor dient deze procedure nu?

In §2 van art. 40 wordt dit duidelijk toegelicht.

“Het innovatiepartnerschap dient te zijn gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of werken en de daaropvolgende aankoop van de daaruit resulterende leveringen, diensten of werken, mits deze voldoen aan de prestatieniveaus die tussen de aanbestedende overheid en de deelnemers zijn afgesproken en onder de afgesproken maximumkosten blijven.

Het innovatiepartnerschap wordt gestructureerd in opeenvolgende fasen die de reeks stappen in het onderzoeks- en innovatieproces volgen, hetgeen de fabricage van goederen, de verlening van diensten of de voltooiing van werken kan omvatten. In het innovatiepartnerschap worden tussentijdse, door de partners te bereiken doelen bepaald, en wordt voorzien in betaling van de vergoeding in passende termijnen.

De aanbestedende overheid kan op basis van deze doelen na elke fase beslissen het innovatiepartnerschap te beëindigen of, bij een innovatiepartnerschap met verschillende partners, het aantal partners te verminderen door individuele opdrachten stop te zetten, mits de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten heeft aangegeven dat en onder welke voorwaarden zij van die mogelijkheden gebruik kan maken.”

De procedure verloopt dus in meerdere fasen, waarbij de partijen onderhandelen. De afspraken gaan niet alleen over de behoeften van de aanbesteder, maar ook over zaken zoals prestatieniveaus en intellectueel eigendomsrecht.

De eerste fase gelijkt op een mededingingsprocedure met onderhandeling. Er is een selectiefase en een gunningsfase.

start innovatiepartnerschap

Daarna vervolgt men het traject met de gekozen partners. Deze partners worden iedere keer getoetst aan de gestelde eisen en prestatieniveaus. Partners kunnen afvallen maar ook blijven.

uitvoering innovatiepartnerschap

Het finale resultaat is dat de aanbesteder een nieuw idee niet alleen laat ontwikkelen tegen betaling, maar het nadien ook koopt.

Waar vind je deze innovatieve overheidsopdrachten?

De bron is natuurlijk e-Notification, maar ook op de website van PIO (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten) kan je terecht. Deze is te bereiken via deze link: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/over-pio

PIO

België

In België zijn er volgens TED (website van het Publicatieblad van de Europese Unie) nog maar 20 aankondigingen van een opdracht of concessie geweest (stand op 07/11/2022). En ja hoor, APeXPRO heeft er ook al een gedaan.

V-ICT-OR (https://v-ict-or.be/), de Vlaamse ICT-Organisatie, heeft ons de opdracht toevertrouwd om mee op zoek te gaan naar een “Overheidsopdracht voor onderzoek, ontwikkeling en de realisatie van een digitaal platform dat toelaat om op een snelle manier IT-profielen in te schakelen op projectbasis, tijdelijk of permanent, gedeeld met andere besturen of individueel”.

Een boeiend en ambitieus project!

We mochten van Eddy Van der Stock, Voorzitter en CEO van V-ICT-OR, volgende commentaar ontvangen.

“In onze zoektocht naar een betrouwbare bron rond het Innovatiepartnerschap voor het PIO project BuyITPublic, kwamen we bij APeXPRO terecht om de aankoop van de innovatieve oplossing te vergemakkelijken.

Anja hielp ons op een professionele manier en stelde ons zo in staat deze innovatieve oplossing te laten ontwikkelen én verwerven in één opdracht, zodat we geen afzonderlijke opdrachten dienden te sluiten voor onderzoek en ontwikkeling enerzijds en voor de verwerving van eruit resulterende innovatieve oplossingen anderzijds. Top begeleiding met een no nonsens aanpak! Dat is APeXPRO!”

Wil je hulp bij het opstellen van een innovatieve overheidsopdracht of wil je meedoen aan een opdracht? We helpen je graag hiermee! Contacteer ons en we vertellen je er alles over.

Belangrijke juridische kennisgeving - Disclaimer
Hoewel bij de realisatie van deze nieuwsbrief een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werd nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en kan hieruit geen aansprakelijkheid voortvloeien. De gebruiker van deze nieuwsbrief erkent en aanvaardt, door de loutere aanwending van de inhoud ervan, voormelde afwijzing van aansprakelijkheid.

Volg onze updates:   LinkedIn pagina

Komende opleidingen

2-daagse praktische introductiecursus aanbestedingen

2-daagse praktische cursus voor aanbesteders én ondernemers. In deze opleiding krijgt u een introductie tot de wetgeving overheidsopdrachten en behandelen we het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. De plaatsen zijn beperkt, dus schrijf nu in!

Update wetgeving overheidsopdrachten

Sinds juni 2021 hebben er aanzienlijke wijzigingen plaatsgevonden in het juridische kader van overheidsopdrachten. We geven een overzicht van de relevante wetten en Koninklijke Besluiten (KB's), inclusief praktische tips en voorbeelden. Ook zullen we wetsontwerpen bespreken.
.